‏יום שישי ‏22 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרזי נדל"ן ביפו
מכרזי נדל"ן ביפו
מנהל מקרקעי ישראל פרסם מספר מכרזי נדל"ן ביפו, לאחרונה.
 מאת: מערכת הפורטל
‏יום שישי ‏27 ‏מרץ ‏2009.
מכרזי נדל"ן ביפו
מכרזי נדל"ן ביפו
שתף |
הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 2 מתחמים למגורים (60 יח"ד) + מסחר
בין רח' בית  פלט לרח' האתרוג  – בתל אביב יפו

מכרז מספר תא/54/2009
 
מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל), מזמין בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98
שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר גוש
מספר חלקה  (חלק)
מספר מתחם
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח
גובה פקדון בש"ח
7034
107, 25, 19, 18, 17
א' ( מתחם דרומי)
6,545
40 + מסחר
10,767,263
5,399,485
1,080,000
7034
107, 73, 25, 24, 23, 22
ב' (מתחם צפוני)
1,337
20
2,153,453
2,123,030
216,000

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
הוא בתאריך 03/05/2009 בשעה 12:00 בצהרים.


הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש לבניית 4 יח"ד או 3 יח"ד +מסחר
ברחוב  קדם 81 בתל אביב יפו
 
מכרז מספר תא/55/2009
 
מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל), מזמין בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98
שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:  
מספר חלקה  (חלק)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
גובה פקדון בש"ח
8995
1, 27, 44
2347       א
274
4 יח"ד או 3 יח"ד +מסחר
491,718
819,000
82,000
 
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא
בתאריך 03/05/2009 בשעה 12:00 בצהרים.
 
 
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות בעלות במושעא
ברח' שבטי ישראל 67 - בתל אביב יפו
 
מכרז מספר תא/75/2009
 
מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל), מזמין בזה הצעות בדרך של מכרז פומבי לרכישת
זכויות הבעלות במושעא ברח' שבטי ישראל בתל אביב יפו.
מספר גוש
מספר חלקה  (חלק)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
גובה פקדון בש"ח
7045
52, 55
2050       א
411
5
550,588
247,000
56,000
 
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא
בתאריך 24/05/2009 בשעה 12:00 בצהרים.
 
 
הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות בעלות במושעא
בשכונת  שפתי ישנים בתל אביב יפו
 
מכרז מספר תא/81/2009
 
מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל), מזמין בזה הצעות בדרך של מכרז פומבי
לרכישת זכויות הבעלות במושעא ברח' שפתי ישנים בתל-אביב יפו.  
מספר חלקה 
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
7043
32 חלק,
 34
2004
518
9
1,002,887
 
מכרז ללא הצגת מחיר מינימום.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא
בתאריך 24/05/2009 בשעה 12:00 בצהרים.
 
 
הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בשכונת צהלון במרכז יפו

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות חכירה מהוונת בדירת מגורים בת 2 חדרים במקור (בפועל 3 חדרים) קומה שלישית , ברחוב דב ממזריץ 20 בשכונת צהלון במרכז יפו הידועה כגוש 7047 חלקה 199 תת חלקה 23 (להלן:"הנכס").
1. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.
2. הנכס יימכר במצבו כפי שיהיה בעת ביצוע המכר (AS IS ) .
3. על הכונס לא תחול אחריות כלשהי כלפי כל מציע לרבות הרוכש, בכל הקשור לכל מידע עליו הסתמך המציע ו/או הרוכש לצורך הגשת ההצעה ולצורך הרכישה.
4. על המציע מוטלת האחריות לבדוק את טיב הנכס, זכויות החייבים בנכס, מצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני של הנכס על כל המשתמע מכך, חיובי המס החלים ,הכול על אחריותו המלאה של המציע ועל חשבונו ללא כל אחריות מצד הח"מ.
5. ניתן לקבל במשרד הח"מ עותק מטופס הצעה ונוסח הסכם המכר עליו יידרש המציע לחתום.
6. הצעות בכתב יש למסור למשרד הח"מ עד ליום 5/5/09 בשעה 12:00 בצרוף הסכם המכר החתום בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית אוטונומית לפקודת עו"ד אורית גדיש-גלבוע בשיעור 10% מגובה ההצעה.
שינוי אשר יעשה בהסכם המכר, עלול להביא לפסילת ההצעה.
7. על המציע להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע "י ראש ההוצל"פ
8. המחאה הבנקאית תחולט ע"י הח"מ במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא.
9. מציע שהצעתו לא זכתה יקבל חזרה את המקדמה ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית.
10. אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, ותהא רשאית לנהל מו"מ עם כל מציע בנפרד ו/או לקיים התמחרות בין המציעים כולם או מקצתם ו/או עם מציעים שלא הגישו הצעה על פי שיקול דעתו.
11. הח"מ רשאית להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות, לבטל את הליכי המכירה בכל שלב והכול לפי שקול דעתה.
12. המכירה כפופה לאישור כב' ראש ההוצל"פ בהרצליה.
לקבלת מידע לגבי הנכס ולהצגתו יש לפנות למשרד הח"מ בטל: 03-6132671
בימים א-ה' בין השעות : 10:00-14:00 .


אורית גדיש-גלבוע, עו"ד - כונסת נכסים
מגדל משה אביב, רח' ז'בוטינסקי 7 רמת-גן
טל: 03-6132671 פקס:03-6120712


תגיות:   נדל"ן ביפו   מכרזי נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |