‏שבת ‏16 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  דיור בהישג יד ביפו
דיור בהישג יד ביפו
עיריית ת"א-יפו מקדמת מספר מהלכים משמעותיים כדי לתת מענה למצוקת הדיור, החלה כבר לפעול בנושא השכירות והציבה לוחות זמנים לביצוע כל השאר
 מאת: מערכת הפורטל
‏יום ראשון ‏07 ‏אוגוסט ‏2011.
הדמיית מבנה לדב"י שייצא למכרז
הדמיית מבנה לדב"י שייצא למכרז
שתף |
 
עיריית תל אביב-יפו אינה עומדת בחיבוק ידיים, לנוכח מצוקת הדיור וגלי המחאה שהעלתה, בכל רחבי הארץ.
בישיבה מיום 28.7.11 עסקו חברי המועצה בדרכים לפתור את מצוקת הדיור, והועלו מספר נקודות חשובות.
להלן חלקים מתוך המצגת שהוכנה לצורך הישיבה.
 
מדוע חשוב לדאוג לדיור בהישג יד?
הדרישה לדיור בהישג יד. עולה לאור העליה בשנים האחרונות במחירי הדיור בעיר.
העדר מלאי דירות  בהישג יד, פגוע ביכולתה של אוכלוסיה גדולה לממש את רצונה להמשיך להתגורר בעיר.
 
מטרות עירוניות
 • מתן הזדמנות לאוכלוסיה שידה אינה משגת לגור באזורים בעיר בהם מחירי הדיור גבוהים, בעיקר בצפון העיר ובמרכזה, בדגש על משפחות עם ילדים.
 • הגדלת מגוון הדיור בכל אזורי העיר, כדי להקטין פערים וליצור אזורים יותר הטרוגניים.
 • עידוד כניסתה של אוכלוסיה חדשה וחזקה יותר, לאזורים הפחות מבוקשים, כמנוף להתחדשות עירונית.
 
מינוי ועדה ציבורית
לפני ארבע שנים מינה ראש העירייה ועדה ציבורית בראשות חבר המועצה ארנון גילעדי לבחינת הנושא.
נושאי עבודת הצוות המקצועי היו, בין השאר:
 • קריטריונים ומנגנון לקביעת זכאות
 • כלים פיננסים לעידוד יצירת דב"י (דיור בהישג יד)
 • כלים תכנוניים: עיגון בתכנית המתאר, ובתכניות מפורטות (קריטריונים, הסכמה עם יזמים).
 • פיתוח דב"י בקרקעות ציבוריות (עיריה, ממ"י)
 • קידום תיקוני חקיקה: חוק התכנון והבניה וחקיקה נוספת
 • תכנית לסיוע לסטודנטים באזורי עדיפות
 
הקריטריונים לזכאות
 • חסר דירה
 • תושב ת"א יפו לפחות 5 שנים
 • עד גיל 45
 • הכנסה: עד עשירון שביעי
 • הצהרת המועמד על הון ונכסים
 • מיצוי כושר השתכרות: משפחה עובדת
 • משק בית ובו ילד (קריטריון גמיש)
 
חברת עזרה וביצרון מונתה להפעלת מערך הדיור בהישג יד.
 
קיום דב"י בקרקעות עירוניות
החלטות נדרשות:
 • הקמת צוות עירוני בראשות מנכ"ל העיריה, להכנת תכנית חומש לניצול קרקעות למגורים בבעלות ציבורית, שניתן לייעד לטובת דיור בר השגה – לו"ז 6 חודשים.
 • הפניית תקבולים ממכירת קרקעות עירוניות, לתמיכה בפיתוח מתחמי דיור בר השגה, בהתאם לחוק.
 
קידום דב"י ביפו

בכוונת העירייה לבחון אזורים בהם יותר פיצול דירות, תוך הגבלות וניטור המגבלות בשטח, וזאת בתוך 5 חודשים

מתחם מיכלאנג'לו (אושר בוועדת כספים ב- 31.5.11)
סה"כ יח"ד בתכנית מאושרת: 16 יח"ד.
סטטוס קידום:תוכנית בסמכות וועדה מקומית להגדלת היקף ל- 25 דירות בהישג יד, למכירת לזכאים לאוכלוסיה הערבית ביפו
לוח זמנים: תוך 4 חודשים – פרסום מכרז שיאפשר לזוכה להגדיל צפיפות בתב"ע, בסמכות וועדה מקומית.
 
קידום דב"י בקרקעות מנהל מקרקעי ישראל
בתכניות מאושרות לא ממומשות, המגרש מנהל, קיים פוטנציאל לאלפי יחידות דיור:
 • מתחם נס לגויים: הכנת תכנית חדשה ל- 1,500 יח"ד
 • מתחם מכבי יפו: כ- 1,400 יח"ד, לפני דיון להפקדה בוועדה מחוזית.
 • מתחם הגדנ"ע: אושרה להפקדה תוכנית בסמכות וועדה מקומית ל- 300 יח"ד לזכאי משרד השיכון (חסרי דירה) תושבי העיר.
 
במקביל, נדרשת החלטה להקמת צוות היגוי עירוני בראשות ארנון גלעדי, מהנדס העיר ומנהל אגף הנכסים, לצורך האצת התכנון והגדלת זמינות קרקעות ממ"י לבניה במתחמי המגורים.
 
קידום דב"י בקרקעות פרטיות
רק תכנית אחת רלוונטית ליפו והיא בניית 60 דירות לסטודנטים ביפו ג'.
 
סיוע בדיור לסטודנטים
סיוע בשכ"ד:
הקמת קרן משותפת של עיריית תל אביב-יפו ומוסדות להשכלה גבוהה בסך של 4 מליון ₪ לשנה, למשך 3 שנים, שתעניק סיוע בשכ"ד לטובת סטודנטים שיגורו בשכונות בדרום העיר ובמרכזה.
התוכנית כוללת מנגנוני הגנה על הסטודנטים השוכרים:
 • עיגון אופציה בחוזה השכירות  מול בעלי הדירות לשנת שכירות נוספת, תוך הגבלת העליה בשכ"ד.
 • הקמת מנגנון תיווך שיופעל ע"י אגודת הסטודנטים, במטרה לנהל עבור הסטודנט מו"מ מול בעלי הדירות
לו"ז לביצוע: אוקטובר 2011.
מהלך זה ישתלב עם קידום התכנית לבניית 60 יח"ד לסטודנטים ממכללת ת"א ביפו ג', בשילוב עם שיקום מבני מגורים וחיזוקם.
בפועל, כבר החלה העירייה במהלך והיום יצאה הודעה לעיתונות על הצעדים הראשונים לביצוע (ראו בתחתית הכתבה).


                      מפת הסיוע לסטודנטים בתשלום שכ"ד בדרום תל אביב וביפו
 
קידום דב"י בתוכנית המתאר
 • בכל תכנית המוסיפה 100 יח"ד חדשות ומעלה, תהיה חובה לבחינת מלאי יחידות דב"י בתחום התכנית ובסביבתה.
 • בחלקות המיועדות למגורים ואשר  רשומות בבעלות העירייה, תפקיד הוועדה את התכנית רק אם ייקבע בה היקף יחידות הדיור החדשות המיועדות לדב"י.
 
תמ"א 38
 • תמ"א 38 הינה פוטנציאל להגדלת היצע הדיור בעיר.
  המצב הסטטוטורי המאושר מאפשר תוספת קומה, סגירת קומת עמודים ותוספת של 25 מ"ר ליח"ד.
 • הצעת השינוי לתמ"א (נמצאת בסבב הערות) – תוספת 2.5 קומות בכל הארץ פרט לישובים במדד חברתי כלכלי 8 ומעלה, במחוזות ת"א והמרכז.
 • דרישת עיריית ת"א-יפו במסגרת השינוי היא להחיל את התוספת הנ"ל על חלק משכונות העיר.


                      תוספת בניה אפשרית מכוח תמ"א 38, ברחבי העיר

מדיניות הוועדה המקומית:

 • לאפשר תוספת של 2.5 קומות בכל האזורים המתאימים לכך תכנונית.
 • לקדם במהלך 2012 תוכניות למימוש תוספת הקומות באזורים המומלצים במידת האפשר בסמכות הועדה המקומית (תוך ניצול שטחי הרחבות מאושרות).
 
הצעות לפעולות נוספות
 • פיצול דירות: לבחון אזורים בהם יותר פיצול דירות, תוך הגבלות וניטור המגבלות בשטח, בתוך 5 חודשים.
 • לופטים: קידום תכניות לשילוב מגורים באזורי תעסוקה ואפשרות לשימוש חורג בשלבי הביניים.
 • הקמת מרכז סיוע לשוכרי דירות: שירותי מידע על זכויות השוכר ויעוץ משפטי בהתנדבות.
 • קיצור ופישוט הליכי רישוי במינהל הנדסה: רה ארגון בהליכי הרישוי, תוספת כח אדם ועוד. כל זאת עד ליולי 2012.
 • השלמת סקר  נכסים פנויים בעיר – בדיקת אפשרויות השמשה, וזאת בתוך 3 חודשים.
 • הקמת צוות לטיפול בבחינת הרחבת מלאי הדיור הציבורי בתל אביב יפו.
 
סיכום מסמך הכוונות ועדכונים מהשטח
כבר היום הציג ראש העירייה - רון חולדאי, תוכנית למתן סיוע כספי לסטודנטים שישכרו דירות בדרום העיר וביפו.
לפי התוכנית, סטודנטים שישכרו דירה בשכונת התקווה, באזור התחנה המרכזית בשכונת נווה שאנן ובחלקים מסוימים ביפו, יקבלו מלגה בגובה 8,000-9,600 שקל בשנה, לתקופה של עד שלוש שנים
אם כך, ניתן לסכם ולומר כי הצעדים עליהם החליטה עיריית תל אביב-יפו, אינם מס שפתיים.
ניכרת כוונה ללכת בדרך יעילה, תוך הצבת מטרות אפשריות ולוחות זמנים ברורים.
כבר היום הציג ראש העירייה - רון חולדאי, תוכנית למתן סיוע כספי לסטודנטים שישכרו דירות בדרום העיר וביפו.
לפי התוכנית המשותפת לעירייה, אוניברסיטת תל אביב, המכללה האקדמית תל אביב יפו ואגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, סטודנטים שישכרו דירה בשכונת התקווה, באזור התחנה המרכזית בשכונת נווה שאנן ובחלקים מסוימים ביפו, יקבלו מלגה בגובה 8,000-9,600 שקל בשנה, לתקופה של עד שלוש שנים.
עלות התוכנית היא 12 מיליון שקל, במשך שלוש השנים הקרובות. 
חלוקת התקציב תהיה כדלהלן:
העירייה תקצה מדי שנה 2 מיליון שקל ליישום התוכנית, אוניברסיטת תל אביב ואגודת הסטודנטים שלה תקצה 1.5 מיליון שקל בשנה, והמכללה האקדמית תל אביב יפו תקצה חצי מיליון שקל נוספים בכל שנה. 
כחלק מהתוכנית יוטלו הגבלות ופיקוח על שכר הדירה על בעלי הדירות, כדי למנוע מצב שבו יועלו מחירי השכירות בהתאם לגובה המלגה. יתווסף סעיף בחוזה השכירות, אשר יגביל את עליית מחירי השכירות בעד 5% בשנה השנייה. 
כדי לאכוף את ההגבלה תוקם באוניברסיטת תל אביב מנהלת דיור, אשר תכין מאגר דירות שיוצעו לסטודנטים, וכן תנהל ותבקר את מצב הדירות ותפקח על החוזים - כל זאת ללא עלות לשוכרים.
הזכאות למלגות היא לסטודנטים לתואר ראשון או שני באוניברסיטת תל אביב, או במכללה האקדמית תל אביב יפו,.
לצורך קבלת המלגה, על השוכר יהיה להציג חוזה שכירות באזורים שהוגדרו. 
כפי שתוכנן, המלגה תינתן רק בתנאי שהסטודנטים יתחייבו ל-40 שעות מעורבות חברתית בקהילה. 

אנו מברכים את ראש העירייה על צעדים אלו.
נמשיך ונעקוב אחרי הפעילות של העירייה בנושא דיור בהישג יד ביפו, ונדווח על הצעדים שננקטו בפועל ביפו.

תגיות:   נדל"ן ביפו   דיור בהישג יד ביפו   סטודנטים ביפו   סיוע ביפו   דיור בר השגה ביפו  

תגובות  לכתבה זו 1 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
 1.  חשוב מאד!!! (לת)
גיא, (08/08/2011)
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |