‏יום חמישי ‏25 ‏פברואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרזי נדל"ן חוזרים ביפו
מכרזי נדל"ן חוזרים ביפו
מכרזי מגרשים שהוקפאו ובוטלו עקב מתן הטבות לחיילי מלואים, פורסמו בשנית.
הופחת מחיר המינימום למבנה ביהודה הימית.
 מאת: אריה שפר
‏יום שלישי ‏01 ‏נובמבר ‏2011. צילומים: פורטל יפו
מגרש ברחוב געש 10, יפו
מגרש ברחוב געש 10, יפו
שתף |
מינהל מקרקעי ישראל הוציא לפני כשנה שלושה מכרזי נדל"ן, ובהם הציע הטבה לחיילי מילואים.
לפי תנאי המכרז דאז, באם הזוכה  במכרז יהיה חייל מילואים פעיל (שירת לפחות 10 ימי מילואים בכל אחת משש השנים האחרונות או 80 ימי מילואים בתקופה זו), יופחתו ממחיר הזכיה 15% אך לא יותר מ- 50,000 ש"ח.

השעיית המכרזים עקב עתירה לבג"ץ
הטבה זו, בעיר מעורבת כמו יפו, עוררה סערה בקרב ערביי יפו.
הוגשה עתירה לבג"ץ, אשר טרם הסתיים הדיון בה.
לפיכך שב המינהל והוציא לשוק את המכרזים ההם, אלא שהפעם הודיע כי בשלב זה לא תינתן ההטבה לחיילי מילואים.
הזוכים במכרזים יחוייבו לשלם את מלוא סכום הצעתם, ובהתאם להחלטה שתתקבל בעתירה לבג"צ בתיק 7872/10 ישיב המינהל לזוכה שיהיה זכאי לכך את סכום ההטבה צמוד כדין.
 
מציע שכבר הגיש הצעתו למכרז רשאי לבקש בכתב שלא לדון בהצעתו. את הבקשה  ובה פרטי המציע יש לשלשל לתיבת המכרזים במעטפה סגורה.
מובן כי שונו כל המועדים של המכרזים.
 
להלן המועדים החדשים:
 
תחילת מכירת החוברות - 1.11.2011.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרזים -  11.12.2011 בשעה 12:00 בצהריים.
תוקף הערבויות – 11.3.2011.


1. מכרז מספר תא/260/2010 
לחכירת מגרש לבניית 3 יח"ד ברחוב שטרנהרץ 10
בתל אביב יפו
מתבקשות הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר גוש
מספר חלקה  (חלק)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום
(לא כולל מע"מ)
8997
43
2362       א
247
3
326,471
969,000

מגרש ברחוב שטרנהרץ 10, יפו
מגרש ברחוב שטרנהרץ 10, יפו

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.
הקרקע עברה הסדר ונרשמה בלשכה לרישום מקרקעין.
אולם, הסדר הקרקעות לא בוצע בהתאם לגבול מגרש עפ"י תב"ע בתוקף ועל הזוכה יהיה לבצע פרצלציה.
שטח כל החלקה 284 מ"ר. שטח המגרש הנמכר 247 מ"ר בלבד עקב הפקעה לטובת דרך.

יש לשים לב לנקודות הבאות:
1. המגרש מוחזק ע"י מחזיקים בחלקה הגובלת ממזרח, שאינם בעלי זכויות במגרש.
2. המגרש מוקף גדרות.
3. בתחום המגרש מכולות, סככות וציוד בניה.
4. בתחום המגרש משטח מרוצף.

מידע תכנוני ע"פ תב"ע 2660
קווי בניין:
קדמי - "0" מטר.
צדדי   - "0" מטר "4" מטר.

לחוברת מכרז זה - לחצו כאן (והמתינו בסבלנות)

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 11.12.2011 בשעה 12:00 בצהריים.


2. מכרז מספר תא/259/2010  
לרכישת זכויות במכר למגורים (2 יח"ד) ברחוב  געש 10
בתל אביב יפו
מתבקשות הצעות לחתימה על חוזה מכר, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר חלקה 
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
7428
10
2135       א
150
2
216,620

מגרש ברחוב געש 10, יפו
מגרש ברחוב געש 10, יפו
זהו מכרז ללא הצגת מחיר מינימום.

בהתאם לתב"עות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1, יעוד המגרש הינו מגורים.

נכס זה נמכר ללא הצגת מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, מוגשת מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המינהל.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.

המגרש פנוי וריק מלבד ערימת פסולת בניין.

מידע תכנוני ע"פ תב"ע 2660
קווי בניין:
קדמי - "0" מטר לשצ"פ.
צדדי   - "0" מטר.
אחורי - "0" מטר.

לחוברת מכרז זה - לחצו כאן (והמתינו בסבלנות)

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 11.12.2011 בשעה 12:00 בצהריים.

3. מכרז מספר תא/245/2010
לרכישת זכויות במכר בחלקה לבניית יח"ד אחת ברח'  שמואל בן עדיה 9 
בתל אביב יפו
מתבקשות הצעות לחתימה על חוזה מכר, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר גוש
מספר חלקה  (בשלמות)
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
9013
1
96
1
108,310

מגרש ברחוב בן עדיה 9, יפו
מגרש ברחוב בן עדיה 9, יפו


על החלקה חלות  תב"עות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1.
בהתאם לתב"עות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1, יעוד המגרש הינו מגורים.

נכס זה נמכר ללא הצגת מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, מוגשת מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המינהל.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.

יש לשים לב לנקודות הבאות:
1. החלקה רוצפה ע"י עיריית תל אביב באבנים משתלבות.
2. בצלע הדרומית, על קו "0" ממוקמים בלוני גז, חלונות, דלת כניסה ומזגן התלוי על הקיר.
3. בצלע המזרחית, על קו "0" ממוקמים שער כניסה לגן ילדים, גנון, עמודי חשמל וברז כיבוי אש.
4. בצלע הצפונית מחסומי ברזל ועמודי תקשורת.
5. למבנה הגובל בחלקה אפשרות גישה חלופית מרחוב שמואל בן עדיה 12.
פינוי כל המפגעים והתפיסות על אחריותו של הזוכה.

מידע תכנוני ע"פ תב"ע 2660
קווי בניין:
קדמי  - "0" מטר.
צדדי   - "0" מטר.
אחורי - "0" מטר.

יעוד החלקה: מגורים. בהליך פרסום: מלונאות ושירותים קהילתיים.

לחוברת מכרז זה - לחצו כאן (והמתינו בסבלנות)

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 11.12.2011 בשעה 12:00 בצהריים.
לעדכון תאריכי מועדין אחרונים שפרסם המינהל - לחצו כאן


4. מכרז מספר תא/322/2010
מכרז חוזר למכירת מגרש בלב יפו – רחוב עבודת ישראל 10 - תל אביב יפו.
מגרש זה יצא למכרז בחודש אוגוסט שנה שעברה, אך הסתיים ללא הצעות.
בפעם השניה, לאחר מספר חודשים,  יצא המכרז עם הנחה לחיילי מילואים.
כעת מוצע המכרז שוב, ללא אותה הנחה, המצפה להחלטת בית המשפט העליון.
גוש
חלקה
(חלק)
שטח במ"ר
בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
כולל מע"מ
מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)
7047
12
237
2
217,647
428,000

תצלום אויר-המגרש בעבודת ישראל
תצלום אויר-המגרש בעבודת ישראל
במכרז זה לא תתקבלנה הצעות שהן מתחת למחיר המינימום.
 
יעוד המגרש לפי תכניות תקפות הוא מגורים.
המגרש מוקף כולו במגרשים גובלים והגישה אליו היא דרך שביל.
במגרש פולש המשתמש בו למחסנים וכלובי יונים.
הגישה אל המגרש נעשית דרך שביל החסום בחומה, אשר עובר בצד המגרשים הצמודים למגרש והמוחזקים בידי הפולש.
עוד מוזכר כי לא נעשו פניות מצד המנהל או גורם מטעמו ואחריות פינוי כלל התפיסות, היא על הזוכה.  

בהתאם לתב"עות תא/במ/2563/40, תא/ח, תא/ע/1, יעוד המגרש הינו מגורים.

מידות המגרש בעבודת ישראל
מידות המגרש בעבודת ישראל
קווי בנין לפי התב"ע הם:
צפוני -  2.4 מטר
דרומי -  2.4 מטר
מערבי - 2.4 מטר
מזרחי – 4   מטר

ניתן לבנות על המגרש 2 יח"ד ובהליך של הקלה – 3 יח"ד.
 
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: 11.12.2011 בשעה 12:00.

5. מכרז חוזר – מספר עמ/702/2011
למכירת
זכויות בעלות במבנים ברחוב יהודה הימית 29-31 בתל אביב יפו
חברת עמידר הוציאה מכרז לשני מבנים ברחוב יהודה הימית, בתזמון מדויק עם גל המחאה החברתית ששטף את ישראל כולה ואת תושבי יפו הממורמרים - על אחת כמה וכמה.

להבדיל מהמבנה שיצא למכרז לפני קרוב לשנתיים, הרי שבסיור היזמים הראשון של מכרז זה, קיבלו את פני הבאים מפגינים זועמים, שהתעמתו עם עובדי עמידר והמתעניינים בנכס.
בסיור השני שוב היתה הפגנה במקום, שהפעם גם הסתיימה בפציעה קלה של אחת המתלוננות ומספר עצורים.
התוצאה - לא הוגשה אף הצעה למכרז זה, ואין לדעת אם הסיבה היא המחיר ההתחלתי הגבוה שהוכתב ע"י עמידר - 22 מליון ש"ח בתוספת מע"מ, או החשש להכניס ראש בריא למיטה סוערת שכזו.

כעת מוציאה חברת עמידר, את המכרז לשוק שנית, באותם התנאים אך תוך הפחתה של המחיר שעמד על 22 מליון ש"ח, ל- 19 מליון ש"ח בלבד (!):
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7023
23,24/1,2,4-14
רח' יהודה הימית 29,31ת"א-יפו
מוצעות כל זכויות הבעלות של רשות הפיתוח וחברת א.ב.ג. גילרן בע"מ בחלקות, לרבות כל זכויות הבניה בחלקות. על פי תכנית בתוקף ניתן לבנות במקרקעין כ- 33 יחידות דיור וכן שטחים מסחריים בהתאם לתכנית.
יחידה 3 (המהווה חנות) הינה בבעלות צד ג' ואיננה נכללת במכרז.

מועד הסיור במכרז:  16.11.11
שימו לב:
השתתפות באחד מהסיורים בנכס הינה תנאי להגשת הצעה במכרז.

המועד האחרון להגשת ההצעות: יום א' 11בדצמבבר 2011 בשעה: 13:00.
לחוברת המכרז ברחוב יהודה הימית 29-31 - לחצו כאן והמתינו בסבלנות.הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.


תגיות:   נדל"ן ביפו   מכרזים ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |