‏יום ראשון ‏07 ‏מרץ ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  דחיית מועד לשכירות בנמל יפו
דחיית מועד לשכירות בנמל יפו
נדחה מעט המועד האחרון למכרז להשכרת שטח מסחרי של כ- 500 מ"ר + מרפסת של כ- 120 מ"ר במחסן 1 נמל יפו
 מאת: מערכת הפורטל
‏יום שלישי ‏02 ‏ספטמבר ‏2014.
מסעדת יונה לשעבר מוצעת להשכרה
מסעדת יונה לשעבר מוצעת להשכרה
שתף |
 
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ הוציאה עדכון למכרז 6/2014 לשכירות יחידה במבנה הידוע כמחסן מס' 1 בנמל יפו למטרות תרבות, בידור, בילוי, מסחר, פנאי, תיירות, נופש, שייט וספורט - מסעדת יונה לשעבר.


להלן תמצית פרטי המכרז:
1. הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב - יפו בע"מ (להלן: "הרשות") מעוניינת לקבל
הצעות להתקשרות בחוזה לשכירות יחידה בנמל יפו המהווה חלק ממבנה
המצוין בתוכנית בניין עיר תא/ 2378 א' כמחסן מס' 1 (להלן: "התב"ע", "נמל
יפו" ו"המבנה", לפי העניין), הנמצא במקרקעין הידועים כמגרש מס' 21 על
פי התב"ע, בחלקי חלקות 4,8 בגוש 7086 בתל אביב- יפו.
2. מכרז זה כולל תיקונים והבהרות ביחס למכרז 3/2014 אשר פורסם על ידי
הרשות בחודש מאי 2014 . מודגש בזאת כי הנוסח הקובע הוא נוסח מכרז זה
בלבד.
3. היחידה המושכרת הינה בקומת קרקע של המבנה הכוללת שטח בנוי של כ-
423 מ"ר (לרבות ממ"מ בגודל של 11.5 מ"ר), יציע בנוי בגודל של כ- 84 מ"ר
וזכויות שימוש בשטח פתוח בצמוד לשטח בקומת הקרקע בגודל של כ- 118
מ"ר (להלן : "המושכר").
4. מובהר כי המושכר מושכר במצבו AS IS
5. מטרת השכרת המושכר הינה ניהול והפעלה של עסק שיפעל בתחומי פעילות
של תרבות, בידור, בילוי, מסחר, פנאי, תיירות, נופש, שייט וספורט (להלן:
"תחומי הפעילות" או "מטרת השכירות", לפי העניין), על פי תוכנית רעיונית
שתוצע על ידי המשתתף במכרז, בהתאם להוראות הקובעות לעניין זה
במכרז, ותאושר על ידי ועדת המכרזים של הרשות, ואשר תכלול פירוט
קונספט העסק המוצע במכרז, והכל בכפוף לקיום הוראות חוזה השכירות
המצ"ב כחלק ב' למכרז, בכפוף לקיום הוראות התב"ע החלה על המבנה
ובכפוף לקבלת כל ההיתרים והרישיונות כנדרש על פי הדין.
6. יובהר כי על פי הוראות התב"ע החלה על המבנה, גודל יחידות מסחר במבנה
לא יעלה על 250 מ"ר. הועדה המקומית רשאית לאשר יחידות מסחר בודדות
העולות בשטחן על 250 מ"ר. בהתאם לסעיף 1.6 למכרז ולהוראות הרלבנטיות
בהסכם השכירות, ככל שהעסק אשר יוצע על ידי המשתתף יהיה למטרות
מסחר, כניסת חוזה השכירות, המצ"ב למכרז, לתוקף, תהיה מותנית
בהתקיימות תנאי מתלה שהינו קבלת אישור הועדה המקומית כאמור לעיל.
הרשות תפעל ביחד עם המשתתף לקבל האישור כאמור בתוך תקופה של 3
חודשים ממועד חתימת ההסכם ותקופת הארכה מוסכמת של 3 חודשים
נוספים. במידה ולא יתקבל אישור בתוך המועד כאמור, ההסכם לא ייכנס
לתוקף וזאת מבלי שלצדדים תהיה טענה האחד כלפי משנהו בגין אי כניסתו
לתוקף כאמור.
7. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב – יפו
בע"מ, קריית עתידים בניין מס' 2, תל אביב החל מיום 27/7/2014 תמורת
2,000 ש"ח (אלפיים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ, שישולמו באמצעות
המחאה, שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת הרשות לפיתוח
כלכלי תל אביב - יפו בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה.
מובהר בזאת כי משתתף במכרז שיגיש לרשות, בתקופה שנקבעה לרכישת
מסמכי מכרז זה, קבלה מקורית המעידה על רכישת מסמכי מכרז 3/2014 או
לחלופין העתק הקבלה של רכישת המכרז כאמור עם אישור רואה
חשבון/עורך דין כי ההעתק "נאמן למקור", יהיה זכאי לקבל, מאת הרשות,
את מסמכי מכרז זה, ללא תמורה וייחשב כרוכש מכרז זה, בצירוף אישור
בכתב מאת הרשות ובו יצוין מועד מסירת מסמכי מכרז זה למשתתף. המועד
שינקב באישור ייחשב כמועד רכישת מסמכי מכרז זה.
8. לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לגב' אתי אטיאס בטלפון
 פקסימיליה 6498444 - 6497888
9. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, במשרדי הרשות
15:00 , בתיאום מראש עם – בכתובת שלעיל, בימים א' – ה' בין השעות 08:00
גב' אתי אטיאס טל: 03-6497888 . בנוסף ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר
.www.ta-eda.co.il האינטרנט של הרשות שכתובתו היא
10 . שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות,
אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט,
. תתקבלנה אך ורק בכתב וזאת לא יאוחר מיום 24/8/2014 בשעה 10:00
תשובות תינתנה בכתב בלבד לכל הפונים ולרוכשי המכרז בצירוף השאלות
שנשאלו ו/או תמציתן והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. משתתף לא
יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם
התשובות ניתנו כאמור, בכתב. הרשות אינה אחראית למידע ו/או פירושים
ו/או הסברים שניתנו למשתתף במכרז שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן
מענה בכתב לשאלות הבהרה.
11 . כל המעוניין לבקר בשטח המושכר רשאי לתאם זאת עם מינהלת נמל יפו
בטלפון 03-832255
12 . תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
על המשתתף במכרז לעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
12.1 . המשתתף (ובמקרה של תאגיד, תאגיד ביסוד או שותפות גם בעלי
המניות או השותפים, לפי העניין, בהתאם להוראות המופיעות לעניין זה
במכרז), הינו בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש שנים רצופות אשר
קדמו למועד הקובע, בבעלות, ניהול ותפעול של עסק פעיל בתחום העסק
המוצע על ידו במסגרת המכרז.
לצורך סעיף זה "פעיל" הינו נכון למועד הקובע.
12.2 . המשתתף או מי מבעליו, לא הורשע בפלילים או שחלפו לפחות 10 שנים
מיום מתן גזר הדין, בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק
העונשין תשל"ז – 1977 , כנגד גופו של אדם ו/או בעבירות רכוש ו/או
בעבירות שיש עימן קלון ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של
המציע בהפעלת עסק מהסוג שהצעתו במכרז מתייחסת אליו, לרבות
צווי סגירה ו/או פינוי בגין העסק.
12.3 . המשתתף הינו בעל אישורים כדין על ניהול ספרים בהתאם לסעיף לחוק
. עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976
12.4 . לא עומדות כנגד המשתתף ו/או מי מבעלי מניותיו או שותפיו, לפי
העניין, תביעות משפטיות או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק,
פשיטת רגל או כינוס נכסים.
12.5 . המשתתף הינו בעל תעודת עוסק מורשה כדין.
12.6 . המחיר הנקוב בהצעה הכספית של המשתתף אינו נמוך ממחיר
המינימום שהינו 85 ₪ למ"ר (שמונים וחמישה שקלים חדשים). משתתף
אשר יציע דמי שכירות חודשיים הנמוכים ממחיר המינימום, הצעתו
תיפסל.
12.7 . המשתתף המציא ערבות בנקאית לפקודת הרשות לפיתוח כלכלי תל
אביב - יפו בע"מ, להבטחת ההצעה, בסכום של 160,000 ₪ (מאה שישים
. אלף שקלים חדשים) בתוקף עד 18/1/2015
12.8 . הצעת המשתתף במכרז צברה במסגרת בדיקת מרכיב האיכות, כמפורט
במכרז, ציון מינימלי של לפחות 75 מתוך 100 נקודות בהתאם
לקריטריונים המפורטים במכרז (להלן: "הציון האיכותי").
13 . דרוג הצעות המשתתפים:
13.1 . הצעות המשתתפים במכרז תדורגנה בדרוג איכותי אשר יבוצע על ידי
ועדת בדיקה שהרכבה יקבע על ידי הרשות. ועדת הבדיקה תבחן את
איכות המשתתפים וכן תקבע ציון איכותי לכל משתתף (ציון בין 0 ל-
100 ) בהתאם לקבוע במכרז ובהתאם לקריטריונים הקבועים בנספח 6
למכרז.
13.2 . לצורך קביעת ההצעה הזוכה תדורגנה הצעות המשתתפים במכרז על פי
אמות המידה שלהלן:
13.2.1 . קריטריון כמותי – דמי השכירות החודשיים המוצעים על ידי
המשתתף ( 100 נקודות).
13.2.2 . קריטריון איכותי – הציון האיכותי שקיבל המשתתף במכרז
בהתאם לאמור בסעיף 12.8 ו- 13.1 לעיל ( 100 נקודות).
השקלול יעשה בהתאם לנוסחת שקלול הקבועה בסעיף 14.2.1 למכרז.
14 . את ההצעה הכספית, נספח מס' 4 למכרז, יש להכניס למעטפה סגורה אשר
תימסר יחד עם מסמכי המכרז, עליה רשום "ההצעה הכספית למכרז מס'
6/2014 " (להלן: "מעטפת ההצעה הכספית"). את מעטפת ההצעה הכספית,
יחד עם יתר מסמכי המכרז, יש להכניס למעטפה סגורה נוספת אשר תימסר
עם מסמכי המכרז ואשר תישא את מספר המכרז ( 6/2014 ). את המעטפה
הסגורה יש להגיש עד יום 7/9/2014 בשעה 12:00 (להלן: "היום הקובע"),
לתיבת המכרזים מס' 1, הנמצאת במשרדי הרשות, קריית עתידים בניין
מס' 2, תל אביב.
15 . אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
16 . הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים
הנקובים במכרז לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.
17 . הודעה בדבר המכרז בנוסח זה מתפרסמת גם בשפה הערבית ובאינטרנט.
במקרה של סתירה בין נוסח ההודעה בעברית לבין הנוסח בערבית, יכריע
הנוסח בעברית. במקרה של סתירה בין הנוסח באינטרנט לבין הנוסח
בעיתונים, יכריע הנוסח בעברית בעיתון.
18 . מובהר כי התנאים המחייבים הם אך ורק אלה המפורטים במסמכי המכרז.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה יחול האמור במסמכי המכרז.
 
לפרסום באתר הרשות לפיתוח כלכלי – לחצו כאן

אריה שפר הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.

תגיות:   נדל"ן ביפו   נמל יפו   עסקים ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |